• Hmeljarska cesta 8, 3312 Prebold
  • 03 703 64 70
  • info@kzsd.si

CENTER ZA RAZVOJ IN SPODBUDO INOVACIJ V KMETIJSTVU

Operacija »CENTER ZA RAZVOJ IN SPODBUDO INOVACIJ V KMETIJSTVU« predvideva prenovo in zaživitev opuščenega prostora znotraj poslovno-stanovanjske stavbe v lasti Kmetijske zadruge Tabor 18, ki je nekoč bil zbiralnica mleka za lokalne mlekarje.

Center bo vzpostavljen za namen krepitve podjetniško-poslovne infrastrukture v občini Tabor in bo na voljo vsem kmetovalcem v Spodnji Savinjski regiji za razvoj živilskih izdelkov visoke dodane vrednosti. Glavne aktivnosti, ki se bodo izvajale v centru bodo vključevale liofilizacijao izdelkov in testiranje novih izdelkov. Poleg ponujanja storitve liofilizacije, bo center imel tudi močno izobraževalno komponento, saj imata tako prijavitelj, kot partner zelo dobre reference in izkušnje, da bi prenašale znanje na vse interesente različnih skupin – kmetovalce, mlade, brezposlene ipd. Izobraževanje in mentoriranje s področja poslovanja in podjetništva, razvoja in trženja novih izdelkov se bo izvajala v okviru projekta individualnih posvetov in mentorskih ur. 

Operacija se nanaša neposredno na tematsko področje Razvoj osnovnih storitev, posredno pa tudi na vsa ostala področja: Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranjljivih skupin ter Ustvarjanje delovnih mest. Operacija se nanaša na vzpostavitev osnovne poslovne infrastrukture – poslovnega prostora za liofilizacijo, poleg tega ima močno izobraževalno komponento za krepitev veščin mnogim udeležencem iz različnih skupin. 

Operacija bo močno vplivala na razvoj in gospodarsko rast znotraj občine Tabor in ostalih občin SSD, izboljšala bo poslovno okolje za kmetovalce. Prav primarnim proizvajalcem hrane (sadja in zelenjave) bo operacija rešila velike izzive povezane z roki uporabnosti svežih živil, namreč močno se podaljša uporabnost ter olajano bo upravljanje z zalogami. Prav tako kot posledica operacije se bodo močno znižali odpadki svežih pridelkov. Operacija bo zagotovo povečala proizvodnjo kmetijskih izdelkov, spodbudila mlade prevzemnike kmetij, povečala delež zemljišč, ki se izkoriščajo za predelavo sadja in zelenjave ter na sploh povečala oskrbo z loklano predelanimi izdelki skozi celo leto. 

Operacija vključuje prenovo in zaživitev poslovnega prostora (zamenjava okna, vrat, keramike ter sanacija elektro inštalacij in keramike), naklup opreme – inox pulti in korita ter dva liofilizatorja in izvedbo izobraževanj, posvetov, poromocij in razvoj ter testiranje novih izdelkov. Operacija je fokussirana na inovacije kmetijskih izdelkov visoke dodane vrednosti in je skladna z razvojnimi cilji Regije SSD, Republike Slovenije in seveda horizontalnih ciljev Evropske Unije.

Cilji operacije

  • Prenova poslovnega prostora na naslovu Tabor 18 v lasti Kmetijske zadruge Savinjska dolina.
  • Nakup opreme (dva liofilizatorja) za ponujanje storitve liofilizacije.
  • Promocija liofiliziranih izdelkov.
  • Povezovanje kmetij. 
  • Izobraževanje s področja liofilizacije in novih inovativnih kmetijskih izdelkov.
  • Vključevanje mladih in brezposlenih. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

www.program-podezelja.si